مهندس  جباری: رئیس هئیت مدیره دکترمحمد محمودی: عضو هیئت مدیره میثم پاریزی: عضو هیئت مدیره


                                                                                                  مهندس علی هاشمیان :مدیرعامل