باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک در سال ۱۳۸۹ با هدف پیشبرد مقاصد ورزشی مجتمع مس شهربابک و کمک به توسعه ورزش
پا به میدان گذاشت.این باشگاه اوایل به صورت زیر مجموعه ای از باشگاه مس کرمان فعالیت خود را اغاز نمود تا اینکه در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۴
در اداره ثبت شرکتهای غیر تجاری شهرستان با شماره ۷۰ به صورت مستقل به ثبت رسید وبا تشکیل ه‍یئت امناء وهئیت مدیره مستقل جانی تازه گرفت
وامید ان می رود که بادرایت ودوراندیشی مدیرعامل .هیئت مدیره وباتکیه به جوانان مستعد وبومی شهرستان به جایگاه واقعی خود در کشور سوق  داده شود.


نویسنده:روابط عمومی| چاپ