جمعه هفته اینده 1395/11/15بازی حساس بین تیمهای مس وایثار جبرفت  درزمین جیرفت